Egzamin maturalny i zawodowy

Egzamin maturalny

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015. – Załącznik 1a

1 października 2018 Termin składania deklaracji maturalnych
7 luty 2019 Termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
6 maja 2019 Matura z języka polskiego poziom podstawowy

Dzień wolny od nauki

7 maja 2019 Matura z matematyki poziom podstawowy

Dzień wolny od nauki

8 maja 2019 Matura z języka angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony

Dzień wolny od nauki

4 lipca 2019 Wyniki egzaminu maturalnego
20 sierpnia 2019 Poprawkowy egzamin maturalny część pisemna

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

9 września 2018 Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy sesja styczeń-luty
9 stycznia 2019 Część praktyczna egzaminu zawodowego kwalifikacja M.42
10 stycznia 2019 Część pisemna egzaminu zawodowego kwalifikacja M.42, M.44, poprawa kwalifikacji M.12 i M.18
18 luty 2019 Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy sesja czerwiec lipiec kwalifikacje M.12, M.18, M.17
22 marzec 2019 Wyniki egzaminu w sesji styczeń -luty
29 marzec 2019 Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów przystępujących do egzaminu w styczniu
17 czerwca 2019 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  M.42
18 czerwca 2019 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- wszystkie kwalifikacje- dzień wolny od nauki
30 sierpnia 2019 Wyniki egzaminu zawodowego sesja czerwiec-lipiec