Historia szkoły

 

 

Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema, to nowoczesna placówka mająca długą tradycję. Istnieje już 50 lat. Jej centralną bazą lokalową jest budynek przy ulicy Parkowej 7, który ma swoją historię sięgającą 1932 roku, kiedy to powołany został Komitet Budowy Gimnazjum-Seminarium Nauczycielskiego. Członkami tego Komitetu byli: Stanisław Holenderski. – posiadacz ziemski i działacz społeczny, Stefan Konopacki – starosta, Franciszek Langert – komisarz, Stanisław Wesołowski – dyrektor   TAZ,  Ignacy Banachiewicz – właściciel Fabryki Maszyn, ks. Bolesław Wajzler prefekt i profesor historii, poseł inż. Zygmunt Sowiński – dyrektor Huty Szkła, mgr Henryka Jakliczowa – dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, Józef Czarnota, Ignacy Hajdasiński, Ernest Erbe – fabrykant, Jan Janus, Józef Kapuśniak, Brzozowski i Dutka. Prezesem komitetu wybrano Stanisława Holenderskiego. Prace budowlane prowadzone przez Zarząd Miejski w Zawierciu rozpoczęto w kwietniu 1933 roku, a ukończono 11 listopada 1934 roku. Nowa szkoła składała się z 8 izb lekcyjnych, 4 pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej i auli.

W latach 1945/1946 w budynku szkolnym rozpoczęło swą działalność Liceum Pedagogiczne pod kierunkiem Romana Zielińskiego, który pełnił funkcję dyrektora do 1949 roku. Od 1949 roku dyrektorem został Józef Kucharski, który wniósł niemało wysiłku w funkcjonowanie Liceum Pedagogicznego im. Władysława Broniewskiego, jak i w budowę internatu przy tej szkole. Liceum Pedagogiczne prowadził przez 21 lat aż do chwili jego likwidacji, t.j. do 1971 roku. Warto wspomnieć, że dyrektor Józef Kucharski był pierwszym założycielem Technikum Samochodowego w Zawierciu w 1967 roku, które od 1971 roku prowadził dyrektor mgr. Kazimierz Cichoń. To na bazie tego technikum stworzył on Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Zawierciu w 1974 roku. Do Zespołu Szkół włączone zostały:

Szkoła Zawodowa kształcąca młodzież w zawodach: tokarz, ślusarz i Liceum Zawodowe dające pełne kwalifikacje w zawodach: budowa maszyn i urządzeń oraz obróbka skrawaniem. Szkoły te przeniesione zostały z budynku przy ulicy Kopalnianej (obecnie: Obrońców Poczty Gdańskiej), który nadal pozostał jako integralna część Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 spełniająca funkcję warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych. Kierownikiem warsztatów był wówczas mgr inż. Henryk Pietryka, a zastępcą -Edward Dziechciarz, później funkcje kierownicze pełnili: mgr Tadeusz Kalinowski, mgr Janusz Rok, Wiesław Pałka.

Ponadto w skład Zespołu Szkół weszło 9 klas Zasadniczej Szkoły Przemysłu Szklarskiego z ulicy Żabiej, która kształciła w zawodzie: zdobnik szkła. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 posiadał własny internat, którego kierownikiem był mgr Marian Ściślicki.

Dyrektor mgr Kazimierz Cichoń wraz z kadrą kierowniczą: v-ce dyrektorami: mgr Jerzym Paruzelem i mgr Stanisławem Truszkowskim, a od roku 1982 z v-ce dyrektorami: mgr Janem Ciastkiem i mgr Markiem Górskim, z roku na rok rozbudowywali Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zwiększając ilość klas poszczególnych typów szkół o różnych, atrakcyjnych zawodach. Z jego inicjatywy powstała obok szkoły Stacja Diagnostyczna. Dobrze rozwijała się i przebiegała nauka jazdy prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów, dająca młodzieży szansę uzyskiwania prawa jazdy kategorii B. Prawidłowo przebiegała praca dydaktyczna i wychowawcza, wzrastał autorytet szkoły w środowisku. Nastąpiło też duże ożywienie organizacji szkolnych: ZSMP,OHP, ZHP i PCK.

Szczególne wyróżnienie zdobyła działalność harcerska – III Szczep Harcerski, którego komendantem była hm. Danuta Kowalczyk, a jej zastępcami: phm. Jadwiga Tylkowska i phm. Kazimiera Ciastek, a w latach późniejszych phm. Jolanta Kalinowska, był organizacją wiodącą w szkole. 75% uczniów zrzeszonych w ZHP podejmowało szeroko pojętą harcerską służbę społeczeństwu i rówieśnikom. Temu celowi służyły rozmaite harcerskie akcje: „Zamonit”; „Morena”; Manewry Techniczno-Obronne, turnieje, konkursy, praca na rzecz środowiska. Do najważniejszych należało uczestnictwo w akcji: „Serce”. O poziomie pracy III Szczepu Harcerskiego świadczyły różnorodne imprezy, nagrody, puchary, wyróżnienia. Znaczącymi osiągnięciami były:

  • I miejsce w Manewrach Techniczno-Obronnych w dziedzinie modeli latających na szczeblu Chorągwi Katowickiej,
  • I miejsce w „Turnieju Miast” organizowanym przez Telewizją Katowice

III Szczep Harcerski organizował liczne obozy wypoczynkowo-sprawnościowe dla młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji w Zakopanem, Wilkasach, Oczkowie, Żywcu, w Węgierskiej Górce.

Wielkim wyróżnieniem dla III Szczepu Harcerskiego było nadanie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 1976 roku, z równoczesnym ufundowaniem sztandaru przez Zawierciańską Komendę ZHP i Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Aktywnie pracowało Szkolne Koło OHP prowadzone w kolejnych latach przez mgr Kazimierza Cichonia, mgr Krystynę Obrączkę, mgr Jadwigę Kwiecień, mgr Krystynę Ciupę i mgr inż. Jolantę Kalinowską. Celem Koła było organizowanie ochotniczych hufców pracy dla młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym zarówno w Polsce jak i zagranicą (ZSRR, Czechosłowacja NRD, Węgry). Praca i atrakcyjne formy wypoczynku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzorowa organizacja tej formy działalności wychowawczej została doceniona przez Komendę Główną OHP w Warszawie.

W 1996 roku Szkolne Koło OHP zdobyło II miejsce w Eskulapiadzie, a ówczesny Komendant Szkolny OHP mgr inż. Jolanta Kalinowską została laureatką w ogólnopolskim współzawodnictwie komend szkolnych i zdobyła wyróżnienie -nagrodę Komendanta Głównego OHP. Prężnie działały też koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Młodzież pracująca w zespołach: muzycznym, tanecznym, wokalnym, kabaretowym, w pełni rozwijała działalność artystyczną i kulturalną promując szkołę w środowisku. Uczestniczyła w konkursach i przeglądach artystycznych szkół. Kabaret szkolny zajął I miejsce na szczeblu międzywojewódzkim oraz IV miejsce na szczeblu centralnym w Kielcach w 1983 r. Również sportowcy szkolni, trenowani przez mgr Jana Ciastka zajmowali czołowe – I i II miejsca w zawodach sportowych w piłce ręcznej i nożnej na szczeblu miasta i powiatu.

W 1991 roku mgr Kazimierz Cichoń odszedł na emeryturę, a dyrektorem szkoły został mgr inż. Ireneusz Kuźnik, który wraz ze swymi zastępcami: mgr Zofią Leks i mgr Ryszardem Partyką kierował szkoła do 1993 roku. Zorganizował wymianę zagraniczną młodzieży francuskiej i polskiej, co pozwoliło jej dokładniej poznać życie, tradycje i kulturę Polski i Francji.

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru – to nowe wyzwanie dla współczesnej, nowoczesnej szkoły.

Podniosła i pełna patriotycznych wartości uroczystość nadanie szkole imienia gen. Józefa Bema i przekazania sztandaru, która odbyła się 14 marca 2003 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Zawierciu, na trwałe zapisała się na kartach szkolnej kroniki i na długo pozostanie w pamięci całej społeczności uczniowskiej.

Uroczystość tę poprzedziła wielomiesięczna kampania prowadzona przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli, w ramach której realizowano wiele różnorodnych zadań: sesje popularno – naukowe; cykle wykładów historycznych; spotkania literackie; konkursy plastyczne; opracowanie księgi pamiątkowej pt.: „Z kart historii Patrona naszej szkoły gen. Józefa Bema; zaprojektowanie i wykonanie wystawy pt.: „Śladami gen. J. Bema” i przygotowanie autorskiego widowiska historycznego: „Generał Bem – wódz wiecznych nadziei”.

Rzetelna realizacja zadań kampanii uświadomiła nam, że wybór gen. Józefa Bema na Patrona szkoły był zasadny. Był to bowiem świetny strateg odnoszący błyskawiczne zwycięstwa, utalentowany polityk, symbol patriotyzmu, męstwa, gotowości do walki i poświęcenia dla ojczyzny. Gen. J. Bem zawsze był wodzem „wiecznych nadziei”.

W czasie centralnej uroczystości w szkole przekazany został sztandar młodzieży oraz odsłonięta została tablica pamiątkowa przedstawiająca postać Patrona szkoły. W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Sejmiku Śląskiego – Michał Czarski; kurator wojewódzki – Jerzy Grad; główny specjalista z Ministerstwa Ochrony Środowiska – Jan Konopka; radny Sejmiku Śląskiego – Marian Gajda; starosta zawierciański – Leszek Wojdas; prezydent miasta Ryszard Mach; ks. prałat Piotr Miklasiński, a także przedstawiciele Starostwa, Urzędu Miejskiego, zawierciańskich szkół i firm.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży. Zebrani Goście obejrzeli autorskie widowisko historyczne, barwne, pełne poezji, tańca i pieśni patriotycznych, obrazujące przeżycia młodych powstańców w listopadowy wieczór, poprzedzający wybuch powstania. Widowisko to przygotowały nauczycielki języka polskiego: Beata Jarkiewicz i Justyna Podsiadło.Drugim punktem artystycznym był spektakl pt.: „Stracone zachody miłości” w/g Szekspira, który wyreżyserowały: Renata Soczówka i Małgorzata Pogan.

Patron – generał Józef Bem jest dla nas wzorem odwagi, patriotyzmu, poświęcenia dla ojczyźnianej sprawy, niezłomności w krzewieniu idei wolności i sprawiedliwości oraz wiary w siłę nadziei, która pozwala kreować życiowe cele, ideały i niezniszczalne humanistyczne prawdy.