Nowa jakość kształcenia

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu – realizacja projektu

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Nowa Jakość Kształcenia Zawodowego w ZS Bema

Uczniowie na TRANSEXPO w Kielcach

DOKUMENTY DO II NABORU

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Załącznik nr 1 A – Formularz zgłoszeniowy do projektu pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Załącznik nr 1 B – Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli do projektu pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu pt. Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu 

OGŁASZAMY II NABÓR DO PROJEKTU

AKTYWNE WAKACJE – STAŻE I PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

 

Staże i praktyki wakacyjne dla uczniów – w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im.gen. J. Bema w Zawierciu”

ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniach od 12 do 25 kwietnia 2018 roku  uczniowie zakwalifikowani do projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT , realizowanego przez Powiat Zawierciański, dzięki środkom uzyskanym przez Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu odbywali zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Każdy ze 110 uczestników wziął udział w dwugodzinnych indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.

Zajęcia te pozwoliły na  uzyskanie przez uczniów:

  • wiedzy o własnej osobie, swoich uzdolnieniach, zainteresowaniach, predyspozycjach, mocnych i słabych stronach,
  • wiedzy na temat zawodów, wymagań psychofizycznych, warunkach pracy, szans na zatrudnienie,
  • postaw: motywacji do nauki, świadomości konieczności ciągłego uczenia się, poczucia własnej wartości, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy kobiet i mężczyzn, elastycznego dostosowywania się do zmian,
  • umiejętności planowania i organizowania własnego uczenia się, planowania własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowymi i złożonymi problemami, podejmowania trafnych decyzji.

Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania  mający na celu zaplanowanie  ścieżki rozwoju ucznia, uczestnika projektu, zgodnie z jego kompetencjami.

W okresie od 8 grudnia 2017r. do 28 grudnia 2017r.   został przeprowadzony I nabór uczestników do projektu  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020„Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu”.W dniu 22.01.2018r. Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie W ramach I naboru do projektu zakwalifikowało się 110 uczniów,w tym 3 uczennice i 107 uczniów oraz 5 nauczycieli

 załącznik:   LISTA UCZNIÓW UCZENNIC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

REALIZUJEMY KOLEJNY PROJEKT „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu”