SZLACHETNA PACZKA

Jak co roku w grudniu nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Tym razem pomogliśmy panu Wiesławowi , który niedawno stracił pracę i miał wypadek. Główną potrzebą był zakup papy na przeciekający dach, kurtka zimowa, buty i inne...

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu – realizacja projektu

W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie...

100. rocznica odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada równo o godzinie 11.11  wzięliśmy udział w akcji Rekord dla Niepodległej i odśpiewaliśmy Hymn Polski. A po tym przenieśliśmy się do czasów odległych, czasów zaborów, powstań i wojen. O tych trudnych czasach opowiedzieli nam uczniowie klas I Technikum i III...

WORD PASTA DAY czyli święto makaronu – w naszej szkole

25 października z okazji Święta Makaronu, Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów  różnego rodzaju potrawy z makaronem.   25 października miłośnicy makaronu mają swoje święto. Na całym świecie znane jest jako World Pasta Day. Statystki mówią, że przeciętny Włoch...

Moja miłość, hierarchia wartości, presja społeczna ….

25 października uczniowie z klas IT, IIT, IIIT, IBS, II BS wzięli udział w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej w MOKu w Zawierciu. Przed obejrzeniem filmu MOJA MIŁOŚĆ  wzięli udział w prelekcji na temat czym są wartości i jaki wpływ na ich wybór, realizację ma...

Uczniowie na TRANSEXPO w Kielcach

24 października uczniowie biorący udział w projekcie NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZS im. gen JÓZEFA  BEMA   wzięli udział w  najważniejszym wydarzeniu branży transportu drogowego  w Europie Środkowo-Wschodniej w  Międzynarodowych Targach TRANSEXPO. A co widzieliśmy –  nowości firmy SOLARIS, VOLVO,...

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

16 października  podczas uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych wypowiedzieli słowa przysięgi. W ten sposób zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Uroczystość swoją obecnością uświetnili, Dyrektor Personalna CMC Poland Barbara Kaleta, Członek Zarządu CMC Poland  Wojciech...

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

12 października w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Wśród zaproszony gości byli przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz przedstawiciele CMC Poland. Dyrektor szkoły wręczył wyróżnionym nauczycielom...

Klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO”, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor,reprezentujący Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema, z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Parkowa 7

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych

bądź zleconych szkole określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy prawo oświatowe(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez szkołę obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 1. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani

jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 1. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.