Sukces uczniów z Bema w zawodach sprawnościowych.

Uczniowie z Bema zajęli III miejsce w Międzyszkolnych Zawodach Sprawnościowych organizowanych w ramach Dnia Weterana działań poza granicami państwa – Czeladź 2019 z pośród szkół mundurowych województwa. Organizatorami uroczystości i zawodów byli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie, Fundacja Byłych Żołnierzy...

ZAPRASZAMY DO NAUKI W KLASIE POLICYJNEJ

O KLASIE POLICYJNEJ trochę informacji W klasie policyjnej (nie mundurowej- chodzi o nazwę) nauka oparta jest na programie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program przewiduje, że w ramach realizowanego zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH realizowany jest program tej klasy jednocześnie. http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/ksztal_ogolne/p270416.pdf W trakcie trwania...

INFORMACJA O PLANIE LEKCJI

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 29 kwietnia lekcje odbywają się według nowego planu lekcji.  Plan Technikum, Szkoły Branżowej i ZSZ –obowiązujący od 29.04.2019 r. Plan lekcji 2019_04_29

Wizyta studyjna do Opel Manufacturing Polska

Realizując projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu” uczniowie z klasy pierwszej w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbyli w dniu 02.04.2019r. wizytę studyjną do Opel Manufacturing Polska w Gliwicach. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym wytworzenia...

FILM „KURIER”

W piątek 29 marca uczniowie z klasy I, II, IV Technikum obejrzeli film KURIER. Film poświęcony pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kuriera z Warszawy, którego życiową misją była wolna Polska.

Uczniowie z Bema podczas zagranicznych praktyk.

Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema realizują projekt: „Europraktyka uczniów ZS Bema drogą do rozwoju kariery zawodowej ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048827 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i  absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+...

Targi Edukacyjne

TARGI EDUKACYJNE 2019 26- 27 marca na hali OSiR mieliśmy przyjemność gościć uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Gabriel Dors oraz Prezydent Łukasz Konarski. Wśród przybyłych gości byli posłowie, senatorowie, radni oraz dyrektorzy szkół. W ciągu...

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA PIERWSZEJ W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM KLASY O PROFILU POLICYJNYM

W dniu 21 lutego 2019 r w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, w obecności Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa, Wicestarosty Bogusława Piotrowskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyny Wiącek  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Technikum nr 5 w  Zespole Szkół im. gen. J....

Klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO”, iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor,reprezentujący Zespół Szkół im. gen. Józefa Bema, z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Parkowa 7

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych

bądź zleconych szkole określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy prawo oświatowe(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez szkołę obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 1. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani

jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

 1. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.