Policealna Szkoła dla Dorosłych nr 3

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
(Szkoła dla Dorosłych)

Kształcenie w zawodzie

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zadania i czynności

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Współpracuje ze wszystkimi komórkami zakładowymi w zakresie spraw bhp, popularyzuje na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Przeprowadza kontrolę stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp. Sporządza ramowe analizy stanu bhp w zakładzie. Informuje zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie, wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona.Bierze udział w opracowaniu planów modernizacji zakładu pracy. Przedstawia zmiany w planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących bhp. Uczestniczy i doradza w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp.Bierze udział w dochodzeniach powypadkowych oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie. Prowadzi rejestry oraz kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych, okresowych, specjalistycznych oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp.Może prowadzić wszelkie szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz kierować komórką zajmującą się zagadnieniami ppoż.

Środowisko pracy

Praca technika bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych w normalnych warunkach oraz na wolnym powietrzu, w ciągłym ruch, często w trakcie wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.

Przeciwwskazania zdrowotne

Niska sprawność fizyczna i ogólny słaby stan zdrowia. Wymagania szczegółowe uzależnione są od warunków środowiska, miejsca pracy oraz kontrolowanych obiektów. Przeciwwskazany jest jednak: brak pełnej sprawności narządu ruchu, zmysłu wzroku, słuchu dotyku, węchu smaku, trwałe rażące ułomności fizyczne, wady wymowy.

Wymagania psychologiczne

Pamięć wzrokowa, ekspresja werbalna, koncentracja i podzielność uwagi, refleks, wysokie poczucie odpowiedzialności, uczciwość, spostrzegawczość, cierpliwość, konsekwencja, komunikatywność, kultura osobista.Zdolności organizacyjne, administracyjne, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

Możliwości zatrudnienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.