Porozumienie z policją

PODPISANIE  POROZUMIENIA  W  SPRAWIE  UTWORZENIA  PIERWSZEJ
W  POWIECIE  ZAWIERCIAŃSKIM  KLASY O PROFILU  POLICYJNYM

W dniu 21 lutego 2019 r w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, w obecności Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa, Wicestarosty Bogusława Piotrowskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyny Wiącek  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Technikum nr 5 w  Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu reprezentowanym przez Dyrektora Grzegorza Wnuka,  a Komendą Powiatową Policji w Zawierciu reprezentowaną przez  Komendanta Komendy Powiatowej Policji insp. Jacka Kurdybelskiego.

Porozumienie określa zasady współpracy stron przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z Technikum nr 5 w  Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, a w szczególności do klas o profilu policyjnym do których  pierwszy nabór będzie prowadzony w roku szkolnym 2019/2020 .

Współpraca będzie polegać na:

 1. propagowaniu i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej;
 2. zapoznawaniu z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji;
 3. popularyzowaniu działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej
  i patriotycznej młodzieży szkolnej;
 4. wspieraniu i promowaniu inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego;
 5. zapoznawaniu młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji;
 6. krzewieniu postaw obywatelskich i społecznych.

Współpraca pomiędzy Komendą a Szkołą realizowana będzie poprzez:

 1. udostępnianie Szkole przez Komendę prasy policyjnej, materiałów promocyjnych
  i reklamowych dotyczących Policji, służby w Policji oraz szkolnictwa policyjnego,
  z częstotliwością i w ilościach określonych przez Komendę;
 2. zapewnienie udziału przedstawicieli Komendy w zajęciach dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
 3. realizowanie na terenie Szkoły prelekcji, pogadanek, pokazów itp. związanych z Policją, adresowanych dla młodzieży szkolnej pod warunkiem zapewnienia przez Szkołę odpowiedniego sprzętu multimedialnego i zaplecza;
 4. merytoryczne wspieranie przez Komendę podejmowanych przez Szkołę inicjatyw
  o charakterze patriotycznym, przygotowanych olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy o historii Policji oraz innych konkursów z zakresu tematyki policyjnej, turniejów i zawodów sportowych o charakterze policyjnym;
 5. umożliwieniu udziału uczniów w uroczystościach i przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez Komendę