Portsmouth 2016

SONY DSC

BIULETYN PROGRAMU ERASMUS +

Zagraniczne praktyki uczniów
wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA

ROK SZKOLNY 2016/2017

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 Program Erasmus + wymaga opracowania projektów zagranicznych miesięcznych praktyk uczniów, wytyczenia celów oraz sprecyzowania i zrealizowania szczegółowych organizacyjnych zadań.  W ramach programu Erasmus + w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół im. generała Józefa Bema realizowano projekt zatytułowany Zagraniczne praktyki uczniów wzmocnieniem polskiego kształcenia zawodowego. To już czwarty projekt tego typu wdrażany w naszej szkole,
w którym zaplanowano wyjazd grupy 20 uczniów na praktykę zawodową do Portsmouth
w Wielkiej Brytanii. Projekt ten realizowano we współpracy z brytyjską firmą Training Vision, a Agencja Narodowa przekazała na realizację tego przedsięwzięcia środki w wysokości 61 210 euro.

Sprecyzowano główne cele projektu:

 • promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej – do projektu zamierzamy włączyć uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, aby również im umożliwić nabywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy oraz pozwalających na kontynuowanie uczenia się, rozwijanie aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego;
 • zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości – w związku
  z uruchomieniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zawierciu otwierają się możliwości zdobycia zatrudnienia w nowo powstałych firmach, jak również możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;
 • wdrożenie koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności – rynek pracy wymaga od pracowników ciągłego doskonalenia się, działania zrealizowane w ramach projektu mają zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę wyposażoną we właściwe kompetencje pozwalające na elastyczne dopasowywanie się do potrzeb miejsca pracy;

 

REALIZACJA PROJEKTOWYCH ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH

Wdrażanie projektu wymaga realizacji opracowanych zadań organizacyjnych. Pierwsze z nich podjęła Komisja Rekrutacyjna, która na przełomie października i listopada 2016 roku rozpatrzyła i przeanalizowała wnioski oraz dokonała wyboru uczestników. Komisja zakwalifikowała do projektu 20 uczniów: 18 z Technikum i 2 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Drugim zadaniem było doskonalenie języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na terminologię techniczną.

W styczniu 2017 roku uczestnicy projektu odbyli 23 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego. Uczniowie poznawali budowę pojazdów samochodowych oraz nazewnictwo różnych części i narzędzi, które wykorzystywane są w pracy przez mechanika samochodowego.

Zajęcia z języka angielskiego były dynamiczne, ciekawe, absorbujące uczniów tym bardziej, że odbywały się w różnotematycznych pracowniach, tj. w pracowni internetowej oraz
w pracowniach technicznych i zawodowych. Nauce języka towarzyszyła wspaniała zabawa
a największą frajdę uczniom sprawiało oklejanie szkolnego Matiza słówkami nazywającymi jego części składowe, co utrwalało słownictwo i nazewnictwo techniczne.W czasie kursu uczestnicy projektu zdobywali też najważniejsze wiadomości dotyczące kultury, architektury, historii, zwyczajów i obyczajów typowych dla Anglii. Istotnym zadaniem było ujednolicenie ubioru uczestników grupy. Zakupiono efektowne kolorystycznie ubrania robocze, w których młodzież prezentowała się bardzo ciekawie. Kolejnym organizacyjnym zadaniem było spotkanie uczestników i ich rodziców
z psychologiem. Celem tych zajęć było właściwe mentalne przygotowanie uczniów do wyjazdu, a rodziców do miesięcznej rozłąki z dziećmi.

III. PRAKTYKA ZAWODOWA W PORTSMOUTH

 26 lutego 2017 roku 20 osobowa grupa uczestników wraz z opiekunami udała się do Portsmouth. Przelot samolotem był pierwszą, wspaniałą atrakcją dla uczniów. W pierwszym dniu pobytu w angielskim Portsmouth młodzież zwiedzała miasto oraz poznała lokalizację miejsc praktyk. Od 27 lutego do 24 marca 2017 roku uczniowie zdobywali zawodowe doświadczenia pracując w czterech warsztatach samochodowych: A1 Automac, Byng’s Auto, TOP z GARAGE, D&S Motor.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zdobywali nową wiedzę i nowe umiejętności, jak:

 • ocena poprawności działania urządzeń´ mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
  w samochodzie;
 • zlokalizowanie usterek;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • wymiana oleju;
 • naprawa podzespołów samochodowych;
 • kontrola i naprawa hamulców;
 • kontrola i naprawa zawieszeń;
 • kontrola i naprawa układu kierowniczego i silnika;
 • wykonywanie testów diagnostycznych: pomiar ciśnienia sprężania, kontrola skuteczności amortyzatorów,
 • pomiar luzów na kole kierownicy;
 • posługiwanie się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, testerami i sprzętem diagnostycznym;
 • wykonywanie diagnostyki komputerowej OBD;
 • kontrola sprawności czujników i urządzeń´ wykonawczych testerami, oscyloskopem
  i miernikiem uniwersalnym
 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technologii stosowanych w brytyjskich przedsiębiorstwach samochodowych
 • komunikowanie się w języku angielskim podczas praktyki zawodowej i w życiu codziennym
 • efektywna organizacja zadań wykonywanych podczas stażu;
 • określanie priorytetów;
 • umiejętne zarządzanie relacjami w zespole;
 • ocena jakości wykonania przydzielonych zadań
 • utrzymanie dobrych kontaktów z pracownikami firmy;
 • poznawanie nowych kultur i ´środowiska pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • tworzenie harmonogramu zadań;
 • zarządzanie czasem;
 • radzenie sobie ze stresem;
 • przestrzeganie zasad kultury i etyki;
 • ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania.

Po zakończeniu praktyk, każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział
w projekcie.

 

EUROPASS – PRZEPUSTKA NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

     Europass to portfolio 5 dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Dokument jest jednym z elementów realizacji Deklaracji Kopenhaskiej, czyli Deklaracji Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej, uzgodnionej w Kopenhadze w dniach 29-30 listopada 2002 r., w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń.  W dokumencie tym podkreślono zasadniczą rolę współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności, jako zjawiska o zasadniczym znaczeniu dla promocji zwiększenia zatrudnienia. W Deklaracji zaapelowano także o podjęcie działań nad utworzeniem jednego europejskiego dokumentu ukazującego kwalifikacje i kompetencje.

W skład Europass wchodzą następujące dokumenty:

 • Europass – CV
 • Europass – Mobilność
 • Europass – Suplement do Dyplomu
 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
 • Europass – Paszport Językowy

Europass może być wykorzystany:

 • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
 • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
 • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
 • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
 • przy wyjeździe na staż lub praktykę,
 • w przypadku kontynuacji nauki za granicą, przy przekwalifikowaniu się.

 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ

Europass – Mobilność  to dokument, który otrzymali nasi uczestnicy zagranicznej praktyki zawodowej, którą odbywali w Portsmouth.

Dokument ten prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy
i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą po 1.01.2005.

 • Europass – Mobilność może otrzymać każda osoba w związku ze zorganizowanym wyjazdem na naukę, staż lub praktykę, o ile:
 • pobyt za granicą ma miejsce w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie edukacji
  i szkoleń lub gdy spełnione są łącznie następujące kryteria jakości:
 • pobyt za granicą jest częścią szkolenia lub kształcenia prowadzonego w kraju pochodzenia beneficjenta zgodnie z obowiązującymi tam przepisami,
 • krajowa instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący zawierają w formie pisemnej porozumienie ustalające zakres szkolenia, nauki lub stażu i przedstawiają je Krajowemu Centrum Europass,
 • przebieg pobytu za granicą jest nadzorowany przez wyznaczonego przez instytucję przyjmującą opiekuna,
 • każdy z uczestniczących krajów jest państwem członkowskim UE lub członkiem EFTA,
 • organizacja wysyłająca i przyjmująca współpracują przy dostarczeniu zainteresowanemu odpowiednich informacji na temat BHP, przepisów prawa pracy, środków zapewniających równe traktowanie i innych przepisów obowiązujących w kraju przyjmującym.
 • Europass – Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej naukę, praktykę lub staż. Wpisów potwierdzających ukończenie szkoleń dokonują polskie organizacje wysyłające i zagraniczne organizacje przyjmujące.
 • Osoby, którym wydano dokument Europass Mobilność mają prawo wnioskować
  o przetłumaczenie go na drugi język, przy czym mogą oni wybrać język organizacji wysyłającej, język organizacji przyjmującej lub trzeci język europejski. W przypadku trzeciego języka odpowiedzialność za sporządzenie tłumaczenia spoczywa na organizacji wysyłającej.

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE I WYPOCZYNEK

 Uczestnicy zagranicznej praktyki zawodowej poza doskonaleniem wiedzy technicznej
i kształtowania umiejętności zawodowych atrakcyjnie spędzali walny czas. Podczas pierwszego weekendu zwiedzali miasto Portsmouth. Poznawali ciekawe miejsca tego miasteczka, jak: Spinnaker Tower, czy muzeum poświęcone historii miasta. Zgromadzone ciekawe eksponaty muzealne wzbudziły zainteresowanie zwiedzających. Wspaniałą atrakcją dla uczniów była niedzielna wycieczka zorganizowana do Portchester. Tam uczestnicy zwiedzili ruiny zamku, którego początki sięgają czasów Imperium Rzymskiego z III wieku naszej ery.

W następną sobotę uczniowie brali udział w wycieczce do Londynu. To najpiękniejsza przygoda obfitująca w poznanie pięknych koronkowo – architektonicznych budowli londyńskich. Ogromne wrażenie wzbudził okazały, przepiękny Buckingham – Palace – siedziba królowej Anglii Elżbiety II. Zachwycał The Houses of Parlament i Big Ben, Tower of London, Tower Bridge – najsłynniejszy zwodzony most, a także Piccadilly Circus.

Wycieczka zakończyła się na Oxford Circus, a dużą atrakcją była przejażdżka londyńskim metrem (Tube).

W ostatnim tygodniu pobytu w Anglii uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Southampton, skąd w 1621 roku wypływał słynny statek Mayflower do Ameryki Północnej. Tutaj uczniowie obejrzeli dok z XVII wieku oraz zwiedzili przepiękne stare miasto.

 Uczestnictwo w zagranicznej praktyce zawodowej
w ramach realizacji projektu 
z programu Erasmus +
to wspaniałe przeżycie i doświadczenie.

Pozwala na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy, na udoskonalenie umiejętności zawodowych i języka angielskiego zawodowego oraz dostarcza niezapomnianych, atrakcyjnych turystyczno – kulturowych przeżyć.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC